Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/62589
Title: Chính sách, pháp luật đối với nhóm yếu thế là người dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
Authors: Lê Ngọc Thạnh
Keywords: Dân tộc thiểu số
Nhóm yếu thế
Người dân tộc thiểu số
Abstract: Tác giả bài viết luận giải những chính sách của Đảng, quy định trong Hiến pháp đối với nhóm yếu thế là người dân tộc thiểu số, quy định pháp luật đặc thù hiện hành về hỗ trợ đối với nhóm đối tượng này. Trên cơ sở đó, tác giả phân tích những bất cập, đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật có liên quan.
Issue Date: 2020-09
Type: Bài trích
Extent: 17 trang, pdf
Method: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam số 9 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.