Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/62830
Title: Đánh giá hàm lượng Cu, Pb trong trầm tích tại cửa sông Sài Gòn - Đồng Nai dưới tác động của pH, độ mặn và ảnh hưởng của chúng lên phôi, ấu trùng hàu Crassostrea gigas
Authors: Nguyễn Văn Phương
Keywords: Hàm lượng Cu
Hàm lượng Pb
Trầm tích
Cửa sông Sài Gòn - Đồng Nai
Ấu trùng hàu Crassostrea gigas
Hàu
Abstract: Luận án đánh giá được hàm lượng Cu, Pb trong trầm tích tại cửa sông Sài Gòn - Đồng Nai dưới tác động của độ mặn, pH. Đánh giá được ảnh hưởng của Cu, Pb trong trầm tích tại cửa sông Sài Gòn- Đồng Nai lên phôi, ấu trùng hàu Crassostrea gigas
Advisor: Mai Hương, Nguyễn Thị Huệ
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 159 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan an Nguyen Van Phuong.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,96 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 340,6 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat tieng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 305,06 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Dong gop moi tieng Anh - Tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 346,84 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.