Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63053
Title: Đảng lãnh đạo phát huy dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị
Authors: Lê Hữu Nghĩa
Keywords: Đảng lãnh đạo
Dân chủ
Nghiên cứu lý luận chính trị
Abstract: Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta rất quan tâm đến công tác lý luận nói chung, công tác nghiên cứu lý luận chính trị và phát huy dân chủ trong nghiên cứu nói riêng. Nhờ đó, chúng ta đã hình thành được hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta, hệ thống lý luận đó ngày càng được bổ sung phát triển qua các nhiệm kỳ đại hội Đảng. Bài viết tập trung làm rõ thực trạng, đề xuất định hướng giải pháp phát huy dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị ở nước ta hiện nay.
Issue Date: 2021-03
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 3 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT.3.21.Dang lanh dao_dan chu_N cuu ly luan chinh tri.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.