Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63243
Title: Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ
Authors: Hội đồng thẩm phán TANDTC
Keywords: Nghị quyết số 03/2-2-/NQ-HĐTP
Bộ luật hình sự
Tội phạm tham những
Tội phạm khác về chức vụ
Tham nhũng
Abstract: Toàn văn Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ
Issue Date: 2021-06
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án Nhân dân số 6 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án Nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.