Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63274
Title: Sự tái gia nhập thị trường việc làm của người đi lao động ở nước ngoài trở về nước
Authors: Ông Thị Mai Thương
Keywords: Lao động di cư
Thị trường lao động
Việc làm
Người lao động
Lao động xuất khẩu
Abstract: Trong bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ và đặc thù cơ cấu dân số vàng ở Việt Nam hiện nay, việc đẩy mạnh hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài là một trong những chính sách thiết thực nhằm giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần phát triển đất nước. Tuy nhiên, vấn đề việc làm sau khi kết thúc thời hạn làm việc ở nước ngoài trở về nước của họ vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Thực tiễn cho thấy người đi lao động ở nước ngoài trở về nước gặp nhiều khỏ khăn trong quá trình tái hòa nhập vào thị trường việc làm tại địa phương. Bài viết tập trung làm rõ hoạt động tìm kiếm khó khăn việc làm của người đi lao động ở nước ngoài trở về nước nước, phân tích các cũng như các yếu to ảnh hưởng đến hoạt động tìm kiếm việc làm của nhóm lao động này.
Issue Date: 2021-01
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Thông tin khoa học xã hội số 1 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Thông tin khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTKHXH.1.21.Thi truong viec lam_nguoi di lao dong nuoc ngoai ve nuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.