Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64472
Title: Ngành công nghiệp sáng tạo ở Anh: Từ kết nối kinh tế đến văn hóa và một vài gợi mở cho Việt Nam
Authors: Vũ Thanh Hà
Keywords: Công nghiệp
Công nghiệp sáng tạo
Anh
Kinh tế
Văn hóa Việt Nam
Abstract: Ngành công nghiệp sáng tạo là một bài học thành công ở nước Anh. Bài viết phân tích công nghiệp sáng tạo: Sự kết nối giữa kinh tế và văn hóa; một số thành tựu của ngành công nghiệp sáng tạo ở Anh; một vài gợi mở cho Việt Nam.
Issue Date: 2018-01-24
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.