Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64494
Title: Quản trị an ninh các phương tiện truyền thông xã hội vì sự phát triển bền vững đất nước
Authors: Nguyễn Khắc Vĩnh Lộc
Keywords: Phát triển bền vững
An ninh mạng
Quốc phòng - An ninh
Truyền thông
Xã hội
Mạng xã hội
Abstract: Các phương tiện truyền thông xã hội (social media), nhất là mạng xã hội (social network), là một thành tựu của nhân loại, mang đến nguồn tài nguyên thông tin - tri thức vô hạn, những tiện ích trong kết nối - giao tiếp xã hội chưa bao giờ có trước đây. Bài viết phân tích những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của các phương tiện truyền thông xã hội; yêu cầu cấp thiết quản trị an ninh thông tin các phương tiện truyền thông xã hội ở Việt Nam hiện nay; một số giải pháp quản trị an ninh thông tin trên các phương tiện truyền thông xã hội.
Issue Date: 2021-04-15
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 13 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.