Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64500
Title: Quy định mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Authors: Vũ Phương Nhi
Keywords: Đơn vị sự nghiệp công lập
Tự chủ tài chính
Tài chính
60/2021/NĐ-CP
Chính phủ
Abstract: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Bài viết phân tích việc sửa quy định về nguồn tài chính; và tự chủ trong hoạt động liên doanh, liên kết.
Issue Date: 2021-06-23
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.