Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64517
Title: Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới trong quá trình hội nhập
Authors: Tạp chí điện tử Cộng sản
Keywords: Doanh nghiệp
Việt Nam
Tiến trình hội nhập
Vốn đầu tư
Vốn cấp mới
Abstract: Bài viết phân tích tình hình của 1.200 dự án đầu tư tại 70 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 22 tỷ USD; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới.
Issue Date: 2018-08-10
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.