Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64518
Title: Tham gia hoạt động cảnh sát Liên hợp quốc: Cơ hội, thách thức và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn Việt Lâm
Keywords: Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
Hoạt động gìn giữ hòa bình
Cảnh sát Liên hợp quốc
Liên hợp quốc
Abstract: Hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc chính thức ra đời vào năm 1948. Trải qua gần 75 năm, hoạt động này đã phát triển thành nhiều hoạt động khác nhau để phù hợp với tình hình thực tế, trong đó có hoạt động cảnh sát Liên hợp quốc, nhằm bảo vệ người dân, thúc đẩy hòa bình và an ninh. Bài viết phân tích hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và sự tham gia tích cực, hiệu quả của Việt Nam; cảnh sát Liên hợp quốc và cơ hội, thách thức đối với Việt Nam khi tham gia; khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam.
Issue Date: 2020-10-13
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 13 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.