Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64523
Title: Thế giới năm 2020 và một số vấn đề đặt ra với việc Việt Nam khi tham gia Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021
Authors: Bùi Văn Nam
Keywords: Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
Ủy viên không thường trực
Thế giới
2020
Việt Nam
Abstract: Việt Nam ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2021 là quyết sách quan trọng, là sự cụ thể hóa đường lối đối ngoại nói chung và chủ trương tăng cường đối ngoại đa phương của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới. Bài viết phân tích tình hình thế giới trong năm 2020 và những điều đạt được, thách thức với Việt Nam trong nhiệm kỳ 2020-2021 khi tham gia Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Issue Date: 2020-03-19
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.