Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64524
Title: Thế giới với vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng
Authors: Dương Mộng Huyền
Keywords: Thế giới
An ninh năng lượng
Năng lượng
Kinh tế thế giới
An ninh
Abstract: Năng lượng là một trong những yếu tố rất quan trọng đối với nền kinh tế thế giới nói chung và tình hình kinh tế - xã hội từng nước nói riêng. Đặc biệt khi thế giới đang trong tình trạng "khát" nhiên liệu nghiêm trọng. Bài viết phân tích nguồn cung dầu mỏ cho sản xuất và tiêu dùng có hạn vì có nguy cơ cạn kiệt thì khả năng phát triển kinh tế bền vững và bảo đảm an ninh năng lượng là một vấn đề cực kỳ quan trọng của bất cứ quốc gia nào và kiến nghị một số giải pháp.
Issue Date: 2010-09-23
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.