Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64541
Title: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại vào công tác đối ngoại quân sự, quốc phòng của Việt Nam
Authors: Đặng Công Thành
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đối ngoại
Công tác đối ngoại
Quân sự
Quốc phòng
Việt Nam
Abstract: Trong bối cảnh tình hình khu vực, thế giới có nhiều biến động nhanh chóng và khó lường như hiện nay, việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng tư tưởng đó của Người vào công tác đối ngoại, trong đó có đối ngoại quân sự, quốc phòng là việc làm hết sức cần thiết. Bài viết phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại; tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại quân sự, quốc phòng; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại vào công tác đối ngoại quân sự, quốc phòng của Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2019-06-24
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.