Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64543
Title: Về chiến lược biển của một số nước lớn hiện nay
Authors: Hoa Nguyễn
Keywords: Biển, đảo
Biển
Chiến lược biển
Đại dương
Kinh tế - chính trị
Xã hội
Abstract: Biển và đại dương có tầm quan trọng đặc biệt về mặt kinh tế - chính trị xã hội và là định hướng phát triển chủ yếu đối với các nước trên thế giới. Bài viết phân tích điều chỉnh chiến lược biển của một số nước; chiến lược biển của Mỹ; Nhật Bản: Chiến lược an ninh biển mới; Trung Quốc: Mục tiêu tiến tới cường quốc biển; một số vấn đề rút ra.
Issue Date: 2019-01-10
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.