Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64550
Title: Việt Nam năm 2018: Đánh giá của cộng đồng quốc tế
Authors: Nhật Minh
Keywords: Việt Nam
2018
Cộng đồng quốc tế
Kinh tế
Giáo dục
Xóa đói giảm nghèo
Abstract: Theo đánh giá của cộng đồng quốc tế, năm 2018 Việt Nam đạt được nhiều thành tựu lớn trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, xóa đói, giảm nghèo. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc nâng cao chất lượng tăng trưởng để bắt kịp xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng 4.0). Bài viết phân tích những kết quả ấn tượng mà Việt Nam đã đạt được và dự đoán những bước tiến trong tương lai.
Issue Date: 2019-03-05
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.