Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64554
Title: Xây dựng Cộng đồng ASEAN trong tầm nhìn khu vực Ấn Độ Dương-Châu Á-Thái Bình Dương
Authors: Lê Viết Duyên
Keywords: Cộng đồng ASEAN
ASEAN
Ấn Độ Dương
Châu Á
Thái Bình Dương
Abstract: Xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh với tầm nhìn khu vực Ấn Độ Dương-Châu Á-Thái Bình Dương là một trong những ưu tiên chính sách đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Bài viết phân tích chính sách đối ngoại của Việt Nam với ASEAN; ASEAN giữ vai trò trung tâm, xây dựng môi trường Ấn Độ Dương - châu Á - Thái Bình Dương an ninh, hòa bình, ổn định, hợp tác để phát triển.
Issue Date: 2018-06-01
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.