Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64687
Title: Bảo đảm quyền lợi của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay
Authors: Loan Anh
Keywords: Bảo đảm quyền lợi
Quyền lợi của các dân tộc thiểu số
Dân tộc thiểu số
Dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Abstract: Đại hội XII của Đảng (tháng 01-2016) đề ra chủ trương: Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng dân tộc thiểu số, nhất là các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây duyên hải miền Trung, nhằm nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số; chống kỳ thị dân tộc; nghiêm trị những âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Bài viết trình bày thực trạng bảo đảm quyền lợi của các dân tộc thiểu số và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục bảo đảm thực hiện quyền lợi của đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay.
Issue Date: 2016-12-14
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.