Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64689
Title: Bảo hiểm y tế góp phần hỗ trợ khám chữa bệnh cho đồng bào các dân tộc thiểu số
Authors: Thanh Huyền
Keywords: Bảo hiểm y tế
Hỗ trợ khám chữa bệnh
Đồng bào các dân tộc thiểu số
Dân tộc thiểu số
Abstract: Trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm với những chính sách hỗ trợ cụ thể. Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014, có 17 trường hợp được cấp thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí, trong đó có đối tượng là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Bài viết trình bày việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số và tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.
Issue Date: 2017-11-26
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.