Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64701
Title: Chính sách bảo hiểm y tế sau 4 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị
Authors: Nguyễn Hữu Tuấn
Keywords: Chính sách bảo hiểm y tế
Bảo hiểm y tế
Nghị quyết 21-NQ/TW
Bộ Chính trị
Abstract: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách quan trọng của hệ thống an sinh xã hội được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm, chỉ đạo thực hiện qua nhiều nghị quyết và các văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thời gian qua đã được các bộ, ngành và địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng. Phát triển bảo hiểm y tế toàn dân được coi là một bước đổi mới, là giải pháp chính để thực hiện công bằng xã hội trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bài viết trình bày một số kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc và giải pháp cho thời gian tới của chính sách bảo hiểm y tế Việt Nam.
Issue Date: 2017-02-14
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.