Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64763
Title: Khuyến khích tự tạo việc làm - Hướng giải quyết vấn đề lao động, việc làm của thanh niên hiện nay
Authors: Bích Điểm
Keywords: Việc làm
Tự tạo việc làm
Lao động
Vấn đề lao động, việc làm
Thanh niên
Abstract: Bài viết trình bày về vai trò của thanh niên là lực lượng lao động to lớn của xã hội và là nguồn lực quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; khẳng định Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” (Nghị quyết số 25-NQ/TW) xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là giải quyết một số vấn đề lao động và việc làm cho thanh niên, đó là nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên nhằm phát huy vai trò, sức mạnh của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Issue Date: 2016-11-03
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.