Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64769
Title: Mô hình phòng khám gia đình trong hệ thống y tế cơ sở
Authors: Ngọc Anh
Keywords: Mô hình phòng khám gia đình
Phòng khám gia đình
Hệ thống y tế cơ sở
Y tế cơ sở
Abstract: Bác sĩ gia đình là bác sĩ hướng về gia đình, biết rõ từng người bệnh trong hoàn cảnh và gia đình của họ, xem xét vấn đề sức khỏe của người bệnh trong hoàn cảnh của cộng đồng và lối sống của người đó trong cộng đồng. Phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình là một xu hướng tất yếu trong xã hội hiện đại. Bài viết trình bày việc xây dựng và thí điểm mô hình phòng khám bác sĩ gia đình và việc áp dụng mô hình phòng khám bác sĩ gia đình tại hệ thống y tế cơ sở.
Issue Date: 2017-07-28
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.