Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64880
Title: Tự chủ trong các trường đại học công lập ở Việt Nam: Thách thức và giải pháp
Authors: Trương Thanh Quý
Keywords: Tự chủ trong các trường đại học công lập
Tự chủ trong các trường đại học
Trường đại học công lập
Đại học công lập
Abstract: Đổi mới cơ chế quản lý theo hướng trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị giáo dục đại học công lập là phù hợp với chủ trương, đường lối mở cửa hội nhập của Đảng và Nhà nước ta. Thời gian qua, việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các trường đại học công lập ở Việt Nam đã được triển khai thí điểm và có những kết quả ban đầu. Tuy nhiên, để phát huy cơ chế này một cách có hiệu quả cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ bằng những giải pháp thiết thực hơn nữa. Bài viết trình bày về thực trạng tự chủ đại học ở Việt Nam hiện nay; một số khó khăn, hạn chế và giải pháp tăng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các trường đại học.
Issue Date: 2019-02-07
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.