Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64881
Title: Tự chủ trong giáo dục phổ thông ở nước ta hiện nay: Hiện trạng và những việc cần làm
Authors: Phạm Đỗ Nhật Tiến
Keywords: Giáo dục phổ thông
Tự chủ trong giáo dục phổ thông
Giáo dục
Abstract: Bài viết trình bày quyền tự chủ đã được đưa vào giáo dục phổ thông nước ta từ hơn mười năm nay cả trên phương diện pháp lý lẫn tổ chức thực hiện; việc thực hiện tự chủ trong giáo dục nước ta mới ở chặng đường đầu tiên và còn nhiều bất cập và kiến nghị trong thời gian tới cần hướng tới chất lượng, cùng những việc cần làm để quyền tự chủ trong giáo dục phổ thông thực sự là một công cụ quản lý để nâng cao kết quả đầu ra của giáo dục.
Issue Date: 2018-05-08
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.