Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64883
Title: Tuyên truyền về bảo vệ môi trường để thích ứng với biến đổi khí hậu
Authors: Nguyễn Đông
Keywords: Môi trường
Bảo vệ môi trường
Biến đổi khí hậu
Abstract: Nghị quyết số 24-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” yêu cầu tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đa dạng hóa hình thức, đổi mới nội dung, xác định các đối tượng ưu tiên tuyên truyền,… Bài viết trình bày về biến đổi khí hậu là sự thách thức của sự phát triển, việc tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và những giải pháp khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả tuyên truyền bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu ở nước ta hiện nay.
Issue Date: 2018-04-05
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.