Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64884
Title: Ấn phẩm thông tin tham khảo về kinh tế - xã hội trong làn sóng đại dịch lần thứ 4 ở Việt Nam
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Kinh tế-xã hội
Đại dịch
Covid-19
Việt Nam
Abstract: Ấn phẩm này bao gồm 13 bài nghiên cứu, bài giới thiệu của các chuyên gia và đội ngũ nghiên cứu của Thư viện Quốc hội, được biên tập và sắp xếp theo 05 chuyên mục: Vấn đề và chính sách; Kinh nghiệm nước ngoài; Thông tin định lượng; và Giới thiệu sách, Bộ sưu tập tài liệu số liên quan về kinh tế - xã hội trong làn sóng đại dịch lần thứ 4 ở Việt Nam.
Issue Date: 2021
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 106 trang, pdf
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.