Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64886
Title: Vai trò của nguồn lực văn hóa với quá trình phát triển kinh tế - xã hội
Authors: Nguyễn Trọng Chuẩn
Keywords: Nguồn lực văn hóa
Văn hóa
Phát triển kinh tế-xã hội
Kinh tế-xã hội
Abstract: Bài viết trình bày vai trò của văn hóa trong lịch sử nhân loại cũng như trong lịch sử dân tộc ta, văn hóa có sức mạnh nội sinh to lớn, đóng vai trò động lực thúc đẩy con người sáng tạo và phát triển. Do đó, việc khai thông nguồn lực văn hóa có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong bối cảnh hiện nay.
Issue Date: 2021-04-10
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 13 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.