Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64892
Title: Vận dụng phương pháp giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giảng dạy và học tập
Authors: Nguyễn Thị Hải
Keywords: Giáo dục
Phương pháp giáo dục
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Giảng dạy và học tập
Abstract: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương châm, chiến lược, mục đích, nội dung, phương pháp giáo dục - đào tạo con người luôn soi sáng sự nghiệp trồng người ở Việt Nam. Tư tưởng đó là những bài học, những kinh nghiệm thực tiễn giáo dục hết sức sinh động, thiết thực và hiệu quả đối với người làm công tác giáo dục nói riêng, ngành giáo dục nói chung hiện nay. Bài viết trình bày quá trình hình thành tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh và việc vận dụng phương pháp giáo dục của Hồ Chí Minh trong dạy - học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Issue Date: 2017-07-25
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.