Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64903
Title: Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước - hình thức quan trọng nhất để thực hiện quyền hành pháp
Authors: Trần Văn Duy
Keywords: Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan hành chính nhà nước
Quyền hành pháp
Abstract: Bài viết trình bày quan niệm văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước; văn bản quy phạm pháp luật là hình thức cơ bản nhất, quan trọng nhất để thực hiên quyền hành pháp; một số định hướng nâng cao chất lượng, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước đảm bảo thực hiện quyền hành pháp triệt để.
Issue Date: 2017-02
Type: Bài trích
Extent: 13 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.