Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64958
Title: Xây dựng môi trường văn hóa mà trọng tâm là xây dựng văn hóa gia đình ở Việt Nam hiện nay
Authors: Mai Hải Oanh
Keywords: Xây dựng môi trường văn hóa
Xây dựng văn hóa gia đình
Văn hóa gia đình
Abstract: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ đổi mới là xây dựng môi trường văn hóa và “Thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam. Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”. Bài viết trình bày việc xây dựng môi trường văn hóa; xây dựng văn hóa gia đình; và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.
Issue Date: 2017-11-29
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.