Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64961
Title: Xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững
Authors: Lê Phượng
Keywords: Xây dựng nông thôn mới
Nông thôn mới
Giảm nghèo bền vững
Abstract: Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững là hai nội dung trọng tâm trong các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với khu vực nông thôn, nông dân, người nghèo, vùng khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Hai nội dung đó đã được Chính phủ cụ thể hóa bằng các chương trình mục tiêu quốc gia và đạt được những kết quả quan trọng. Bài viết trình bày hai Chương trình mục tiêu quốc gia; những kết quả khả quan và việc gắn kết xây dựng nông thôn mới với giảm nghèo bền vững.
Issue Date: 2019-02-01
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.