Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64965
Title: Nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết hợp đồng bảo hiểm theo pháp luật Việt Nam
Authors: Đoàn Đức Lương, Lê Văn Vũ
Keywords: Nghĩa vụ cung cấp thông tin
Giao kết
Hợp đồng bảo hiểm
Abstract: Hợp đồng bảo hiểm là là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Trong hợp đồng bảo hiểm thì nghĩa vụ cung cấp thông tin Cung cấp đầy đủ thông tin trong giao kết hợp đồng bảo hiểm để các bên quyết định việc giao kết hay không , lường được những rủi ro và tránh các vấn đề tranh chấp có thể phát sinh do không thể hoàn thành hợp đồng một cách trọn vẹn. Tuy nhiên trong thực tiễn áp dụng còn nhiều những vướng mắc, nên bài viết đề cập khái niệm nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao kết hợp đồng kinh doanh bảo hiểm và chỉ ra những vướng mắc.
Issue Date: 2018-01
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.