Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64967
Title: Những hạn chế của quy định pháp luật hiện hành về chế tài xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Authors: Lê Thị Hằng
Keywords: Môi trường
Bảo vệ môi trường
Luật Xử lý vi phạm hành chính
Chế tài hành chính
Xử lý vi phạm hành chính
Abstract: Bài viết phân tích những hạn chế trong quy định của pháp luật hiện hành về các biện pháp chế tài xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, qua đó đề xuất các kiến nghị hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả điều chỉnh của chế tài xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Issue Date: 2018-01
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.