Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64972
Title: Xây dựng văn hóa lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược ở nước ta hiện nay
Authors: Mai Thị Hương Giang
Keywords: Xây dựng văn hóa lãnh đạo
Văn hóa lãnh đạo
Cán bộ lãnh đạo
Cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược
Abstract: Văn hóa lãnh đạo thuộc phạm trù văn hóa chính trị, là một bộ phận quan trọng của văn hóa nói chung. Văn hóa lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược là hệ thống những giá trị, chuẩn mực tạo nên phong cách lãnh đạo của người cán bộ, có tầm ảnh hưởng lớn đến nhận thức và hành động của tổ chức, nhân dân. Xây dựng văn hóa lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược cũng chính là xây dựng Đảng, để “Đảng là đạo đức, là văn minh”, để Đảng thực sự “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.
Issue Date: 2020-12-23
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.