Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64974
Title: Xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Authors: Lê Văn Yên
Keywords: Xây dựng văn hóa
Xây dựng con người
Xây dựng văn hóa Việt Nam
Xây dựng con người Việt Nam
Phát triển bền vững đất nước
Phát triển bền vững
Abstract: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực phát triển đất nước. Văn hóa có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách con người và bản sắc, cốt cách dân tộc. Ngày nay, văn hóa còn được xác định là một trong những yếu tố có vai trò quyết định sức mạnh và vị thế của mỗi quốc gia, dân tộc trên trường quốc tế. Vì thế, xây dựng văn hóa Việt Nam trước yêu cầu phát triển bền vững đất nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cách mạng Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2021-07-28
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.