Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64996
Title: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hồi hàng hóa khuyết tật theo pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam
Authors: Phạm Thị Hạnh
Keywords: Thu hồi
Hàng hóa khuyết tật
Abstract: Thu hồi hàng hoá khuyết tật là nội dung quan trọng của Luật bảo vệ người tiêu dùng. Thông thường, doanh nghiệp chỉ chịu trách nhiệm thu hồi hàng hoá và bồi thường thiệt hại khi họ có lỗi. Tuy nhiên, để bảo vệ tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng đồng thời xác định trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về những hành vi trong kinh doanh, pháp luật các nước cũng như Việt Nam đã xây dựng chế định thu hồi và bồi thường thiệt hại do hàng hoá khuyết tật gây ra cả khi doanh nghiệp không có lỗi trên nền lý thuyết trách nhiệm nghiêm ngặt. Tuy nhiên, những quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam về thu hồi hàng hoá khuyết tật vẫn còn đang trong thời kỳ sơ khai, chưa đầy đủ, cần bổ sung, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay do yếu tố cạnh tranh, kỹ thuật, con người,... chi phối mà một số lượng lớn hàng hoá khuyết tật được cung cấp ra thị trường, gây thiệt hại hoặc có khả năng gây thiệt hại cho nhiều người tiêu dùng.
Issue Date: 2018-07-31
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.