Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64997
Title: Một số hạn chế của pháp luật hộ tịch và giải pháp hoàn thiện
Authors: Trần Việt Dũng
Keywords: Hộ tịch
Đăng ký
Cơ quan đăng ký hộ tịch
Abstract: Luật hộ tịch năm 2014 (sau đây gọi là Luật hộ tịch) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật hộ tịch là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc đăng ký và quản lý hộ tịch. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, pháp luật hộ tịch đã bộc lộ một số hạn chế nhất định, đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện. Bài viết phân tích một số hạn chế của pháp luật hộ tịch và từ đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật hộ tịch.
Issue Date: 2018-06-15
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL_35.18_Han che phap luat ho tich_GP hoan thien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.