Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65088
Title: Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
Authors: Trần Quốc Cường
Keywords: Trí thức nữ
Đội ngũ trí thức nữ
Công nghiệp hóa
Hiện đại hóa
Hội nhập quốc tế
Abstract: Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức nữ là chủ trương lớn mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước, đòi hỏi các cấp ủy đảng, lãnh đạo, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nghiên cứu, quán triệt và vận dụng sáng tạo. Bài viết trình bày tình hình đội ngũ trí thức nữ ở nước ta hiện nay và phương hướng đào tạo đội ngũ này trong thời gian tới.
Issue Date: 2017-10-27
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.