Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65102
Title: Để Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI được thực hiện thắng lợi: Phải dựa hẳn vào dân và công khai minh bạch
Authors: Nguyễn Quốc Sửu
Keywords: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI
Nghị quyết Trung ương 4
Trung ương 4
Công khai minh bạch
Abstract: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” có thực sự đi vào cuộc sống hay không, có được quán triệt và thực hiện thắng lợi hay không? Đó là mối quan tâm chung của toàn Đảng, toàn dân, của mỗi người có lương tâm, có trách nhiệm, không vô cảm trước thời cuộc, trước vận mệnh của đất nước, dân tộc.
Issue Date: 2012-10-26
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.