Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65107
Title: Để việc tự phê bình và phê bình theo yêu cầu Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI hiệu quả hơn
Authors: Nguyễn Quốc Sửu
Keywords: Tự phê bình và phê bình
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI
Nghị quyết Trung ương 4
Trung ương 4 khóa XI
Trung ương 4
Abstract: Sau một năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã có những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, vẫn còn đó những vấn đề cần tiếp tục thực hiện và thực hiện một cách quyết liệt, tỉnh táo để Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, trong đó, có vấn đề tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Bài viết trình bày việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt, xây dựng của Đảng; Tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 - những vấn đề đặt ra và nêu một số kiến nghị về vấn đề này.
Issue Date: 2013-01-26
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.