Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65134
Title: Gắn chặt công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy với nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên và tổ chức đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, suy thoái
Authors: Thái Minh Vũ
Keywords: Kiểm tra
Giám sát
Cấp ủy
Tham nhũng
Abstract: Để đấu tranh phòng, chống tham nhũng, suy thoái hiệu quả, cần phải đề ra được hệ thống giải pháp và biện pháp thực hiện đồng bộ, trong đó gắn chặt và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng với phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên là một trong những giải pháp đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, cần phải có chủ trương, giải pháp đồng bộ và quyết tâm chính trị cao để đấu tranh ngăn chặn tham nhũng và suy thoái hiệu quả. Bài viết trình bày một số kết quả trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, suy thoái; Một số vấn đề nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, suy thoái trong thời gian tới.
Issue Date: 2018-07-31
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.