Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65144
Title: Giáo dục đạo đức kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng
Authors: Dương Trung Ý
Keywords: Giáo dục đạo đức
Kiểm tra Đảng
Giám sát Đảng
Kỷ luật Đảng
Abstract: Trong mọi giai đoạn cách mạng, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn luôn có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và toàn Đảng cũng như sự thành bại của cách mạng. Bởi vậy, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên về mọi mặt luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cấp thiết. Để làm được điều này, trong giai đoạn hiện nay cần kết hợp nhuần nhuyễn giữa giáo dục đạo đức với thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.
Issue Date: 2019-05-21
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.