Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65155
Title: Hoạt động của trung tâm hành chính công cấp tỉnh ở một số địa phương thời gian qua: Kết quả và một số vấn đề cần giải quyết
Authors: Lê Khánh Ly
Keywords: Trung tâm hành chính công
Trung tâm hành chính công cấp tỉnh
Hành chính công
Hành chính
Abstract: Trung tâm hành chính công cấp tỉnh là một mô hình giải quyết thủ tục hành chính còn mới mẻ, chưa có tiền lệ ở nước ta. Đây được coi là sự sáng tạo, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền các địa phương trong nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công hướng tới hài lòng người dân, tạo động lực cho phát triển từ cải cách thủ tục hành chính. Bài viết trình bày những kết quả bước đầu từ quá trình hoạt động của một số trung tâm hành chính công cấp tỉnh; Một số vấn đề đặt ra cần được giải quyết để tiếp tục hoàn thiện mô hình trung tâm hành chính công cấp tỉnh.
Issue Date: 2018-12-19
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.