Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65163
Title: Hội Nông dân Việt Nam với vai trò làm cầu nối giữa nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới
Authors: Lại Xuân Môn
Keywords: Hội Nông dân Việt Nam
Hội Nông dân
Nhà khoa học
Nhà nông
Phát triển nông nghiệp
Xây dựng nông thôn mới
Nông thôn mới
Abstract: Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới phát triển kinh tế - xã hội do Đảng ta đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (tháng 12- 1986), chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Nông nghiệp đã trở thành trụ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, đời sống của nông dân không ngừng được cải thiện, công cuộc xóa đói, giảm nghèo có bước phát triển vượt bậc, nông thôn có nhiều đổi mới, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững..., tạo tiền đề cho việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bài viết trình bày quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về liên kết giữa nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp; Vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong liên kết giữa ba nhà và một số đề xuất, kiến nghị.
Issue Date: 2017-12-19
Type: Bài trích
Extent: 13 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.