Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65165
Title: Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã
Authors: Đức Toàn
Keywords: Đơn vị hành chính
Hành chính
Sắp xếp các đơn vị hành chính
Abstract: Thực hiện Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 ngày 12-3-2109 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 14-5-2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 32/NQ-CP về Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021. Nghị quyết xác định rõ lộ trình, xây dựng phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ dôi dư. Bài viết trình bày việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; lộ trình thực hiện; việc xây dựng phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ dôi dư.
Issue Date: 2019-05-23
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.