Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65190
Title: Một số bất cập liên quan đến quy định quyền lợi có thể được bảo hiểm trong bảo hiểm con người và kiến nghị sửa đổi
Authors: Bạch Thị Nhã Nam
Keywords: Bảo hiểm
Quyền lợi bảo hiểm
Bảo hiểm con người
Abstract: Nguyên tắc quyền lợi có thể được bảo hiểm trong bảo hiểm con người là nguyên tắc cốt lõi để các bên thực hiện việc giao kết hợp đồng bảo hiểm con người. Tuy nhiên, nguyên tắc này hiện được quy định còn nhiều bất cập trong văn bản pháp luật, không phù hợp với thực tiễn đời sống kinh doanh bảo hiểm. Trên cơ sở phân tích bất cập, và nghiên cứu pháp luật bảo hiểm Hoa Kỳ, tác giả đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật về quyền lợi có thể được bảo hiểm đối với bảo hiểm con người trong Luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam.
Issue Date: 2018-09-15
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.