Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65204
Title: Các điều khoản linh hoạt của hiệp định Trips với việc tiếp cận dược phẩm vì sức khỏe cộng đồng - Khuyến nghị cách thức áp dụng đối với Việt Nam
Authors: Đỗ Thị Diện
Keywords: Điều khoản linh hoạt
Hiệp định TRIPS
Dược phẩm
Sức khỏe cộng đồng
Abstract: Hiệp định TRIPS quy định mở với những điều khoản tạo cơ hội cho các quốc gia tiếp cận dược phẩm giá rẻ. Việt Nam đã nội luật hóa một phần hoặc đầy đủ và bước đầu sử dụng những điều khoản linh hoạt được quy định trong Hiệp định TRIPS. Tuy nhiên, việc áp dụng điều khoản linh hoạt về cấp li-xăng cưỡng bức (li-xăng không tự nguyện) còn rất hạn chế đối với sức khoẻ cộng đồng. Trong nghiên cứu này, tác giả phân tích các điều khoản linh hoạt của Hiệp định TRIPS trong việc tiếp cận dược phẩm vì sức khoẻ cộng đồng. Các giải pháp áp dụng được đưa ra trong điều kiện của Việt Nam trên cơ sở các quyền sở hữu trí tuệ quốc tế.
Issue Date: 2019-03-25
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.