Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65214
Title: Quyền trẻ em về giữ mối liên hệ với ông bà: quy định của pháp luật cộng hòa Pháp và kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Hoàng Thảo Ánh
Keywords: Quyền trẻ em, ông bà, cháu
Hôn nhân và gia đình
Liên hệ
Pháp luật Pháp
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Quyền giữ mối liên hệ với ông bà là một quyền trẻ em được quy định trong pháp luật nhiều nước trên thế giới nhưng lại chưa hề xuất hiện trong pháp luật Việt Nam. Việc thiếu vắng hành lang pháp lý đối với quyền này và các quyền phái sinh gây ra nhiều bất cập khi giải quyết các tranh chấp HNGĐ nói chung cũng như trong vấn đề bảo vệ trẻ em nói riêng. Chính vì thế, bài viết này sẽ tiếp cận các quy định liên quan đến mối quan hệ giữa ông bà và cháu theo pháp luật Cộng hòa Pháp, trên cơ sở đó rút ra một số bài học kinh nghiệm để gợi ý hoàn thiện pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam.
Issue Date: 2019-03-25
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.