Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65220
Title: Một số hạn chế và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật công chứng năm 2014
Authors: Trần Việt Dũng
Keywords: Luật công chứng
Công chứng
Công chứng viên
Tổ chức hành nghề công chứng
Abstract: Luật Công chứng năm 2014 (sau đây gọi là Luật Công chứng) là cơ sở pháp lý quan trọng trong hoạt động công chứng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Luật Công chứng đã bộc lộ một số hạn chế nhất định, đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện. Trong bài viết này, tác giả phân tích một số hạn chế của Luật Công chứng và từ đó đưa ra một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Công chứng.
Issue Date: 2019-06-15
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL39.19_Kien nghi_Luat cong chung 2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.