Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65225
Title: Hoàn thiện pháp luật về bồi thường cho đồng quyền sử dụng đất, đồng sở hữu tài sản gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng
Authors: Nguyễn Vinh Diện
Keywords: Bồi thường
Đồng quyền sử dụng đất
Đồng sở hữu tài sản
Thu hồi đất
Abstract: Bài viết phân tích các quy định về bồi thường cho đồng quyền sử dụng đất, đồng sở hữu tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; trên cơ sở đánh giá thực trạng áp dụng các quy định này, tác giả đưa ra một số kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật về bồi thường cho đồng quyền sử dụng đất, đồng sở hữu tài sản khi Nhà nước thu hồi đất.
Issue Date: 2019-06-15
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.