Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65229
Title: Một số quyền nhân thân của cá nhân trong pháp luật về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo ở Viêt Nam
Authors: Nguyễn Thị Lê Huyền
Keywords: Mang thai hộ
Mang thai
Quyền nhân thân
Abstract: Bài viết nghiên cứu về các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành liên quan đến chế định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo dưới góc độ bảo vệ quyền nhân thân trong Hôn nhân và gia đình. Trên cơ sở đó, phân tích những điểm bất cập, hạn chế và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm hướng tới việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể trong chế định đầy chất nhân văn này.
Issue Date: 2019-06-15
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL39.19_Quyen nhan than cua ca nhan_PL mang thai ho_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,95 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.